19. júla 2024
meniny má Dušana

O nás

Firma Paso s.r.o. - inžinierska a poradenská činnosť v oblasti životného prostredia. Zaoberáme sa spracovávaním dokumentácie (inžinieringom) podľa platnej legislatívy, poradenstvom v oblasti životného prostredia a riešením problémov s tým súvisiacich.

Činnosti uvedené na tejto stránke vykonávame systémom na kľúč, tak aby sa náš zákazník mohol plne sústrediť na výkon svojho biznisu.

Okrem poradenstva a predaja materiálov, ktoré zabraňujú znečisteniu životného prostredia vykonávame odvoz a likvidáciu odpadu v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi.

Naša spoločnosť Vám pripraví komplexné riešenia v týchto oblastiach:

Inžinierska činnosť

Odpadové hospodárstvo

Dokumentácia

V oblasti zákona o odpadoch spracúvame nasledovnú dokumentáciu:

 • analýza reálneho stavu vo Vašej firme a návrh postupu a riešenia nedostatkov
 • zabezpečenie Vašej činnosti v súlade s platnou legislatívou (súhlas na nakladanie s N odpadom, posudok hygienika, havarijný plán pre manipuláciu s N odpadom, ILNO a iné dokumenty vyžadované platnou legislatívou)
 • program odpadového hospodárstva pôvodcu - vypracovanie
 • kontrola zabezpečenia a dodržiavania navrhnutých opatrení
 • vedenie priebežnej evidencie o odpadoch
 • vypracovanie a zasielanie sprievodných listov N odpadov na príslušné inštitúcie
 • vypracovanie a zasielanie Hlásení o nakladaní s odpadom
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov a interných riadiacich aktov
 • vypracovanie technologických reglementov
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
Elektroodpad
 • spracovanie Registrácie výrobcu (dovozcu) elektrozariadení
 • vypracovanie hlásení v súlade s platnou legislatívou
 • návrh spôsobu zabezpečenia zhodnotenia elektroodpadu podľa nariadenia vlády
 • spolupráca pri zabezpečení splnenia zákonom daných podmienok
 • zavedenie evidencie

Obaly

Zákon o obaloch definuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov. Ďalej definuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri používaní obalov a pri zbere a zhodnocovaní odpadov z obalov.

Dokumentácia

V oblasti zákona o obaloch a vykonávacích predpisoch spracovávame nasledovnú dokumentáciu:

 • analýza reálneho stavu vo Vašej firme
 • vypracovanie Programu prevencie
 • vypracovanie žiadosti o zápis do Registra povinných osôb
 • návrh spôsobu zabezpečenie zhodnotenia odpadov z obalov podľa nariadenia vlády
 • zavedenie evidencie
 • vypracovanie hlásení v súlade s platnou legislatívou

Recyklačný fond

Účel fondu

Fond bol zriadený za účelom sústreďovať finančné prostriedky a tie v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR poskytovať na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania v nasledovných prúdoch:

 • opotrebovaných batérií a akumulátorov
 • odpadových olejov
 • opotrebovaných pneumatík
 • viacvrstvových kombinovaných materiálov
 • elektrozariadení
 • plastov
 • papiera
 • skla
 • vozidiel
 • odpadov z kovových obalov
Dokumentácia

V oblasti zákona o odpadoch a tým aj Recyklačného fondu spracovávame nasledovnú dokumentáciu:

 • analýza reálneho stavu vo vašej firme
 • Spolupráca pri registrácii do Recyklačného fondu
 • spracovanie a výpočet poplatkov do Recyklačného fondu
 • spracovanie hlásení podľa platnej legislatívy
 • prípadné ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona

Vodné hospodárstvo

Dokumentácia

V oblasti vôd spracovávame nasledovnú dokumentáciu:

 • analýza reálneho stavu vo Vašej firme a návrh postupu riešenia nedostatkov
 • vypracovanie Havarijného plánu - Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
 • vypracovanie Manipulačného poriadku pre čistiace zariadenia
 • vypracovanie MPP vodovodu a kanalizácie
 • spracovanie evidencie a bilancie vôd, zasielanie dokumentácie na príslušné inštitúcie (zabezpečenie činnosti vodohospodára)
 • komplexné poradenstvo v oblasti materiálovo technického zabezpečenia. Výber vhodných havarijných prostriedkov pre prípad havarijného úniku nebezpečných látok

Ochrana ovzdušia

Dokumentácia

V oblasti ovzdušia spracovávame nasledovnú dokumentáciu:

 • analýza reálneho stavu vo Vašej firme a návrh postupu riešenia nedostatkov
 • zatriedenie zdrojov znečistenia podľa veľkosti
 • vypracovanie Súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečistenia
 • vypracovanie programu znižovania emisií
 • vypracovanie regulačného poriadku pre veľký a stredný zdroj znečisťovania
 • vedenie prevádzkovej evidencie pre veľký, stredný a malý zdroj znečistenia
 • výpočet poplatkov, zasielanie podkladov na určenie poplatkov príslušným orgánom štátnej správy
 • spracovanie NEIS
 • vypracovanie Bilančných listov

Konzultácie

V súčasnej dobe sa veľmi často menia zákony, ktorých obsah je potrebné neustále sledovať a zavádzať do praxe. Preto sa zaoberáme aj poskytovaním konzultácii firmám, v ktorých je odpadové hospodárstvo, kontrola ovzdušia alebo vôd už zavedená. Na základe zmluvy o konzultácii vieme operatívne radiť zákazníkom pri aplikovaní nových ustanovení zákonov do praxe, alebo aj vysvetlením nejasností, ktoré môžu vzniknúť v priebehu sledovania jednotlivých častí životného prostredia v príslušnej firme.