19. júla 2024
meniny má Dušana

Ponuka služieb

Spoločnostiam, obciam a mestám, ktoré sú pôvodcami alebo držiteľmi odpadov, ponúkame:

 • poradenstvo v odpadovom hospodárstve s návrhom systémových riešení
 • vypracovanie programov odpadového hospodárstva a dokumentácie
 • vedenie evidencie a vypracovanie hlásení
 • poradenstvo ohľadom povinností v recyklačnom fonde
 • zastupovanie pred orgánmi štátneho dozoru a orgánmi štátnej správy a samosprávy
 • posudková činnosť

Pri rýchlych zmenách v legislatíve nás oslovuje stále viac klientov ohľadom zosúladenia ich prevádzkovej dokumentácie a praktických činností týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Uvedomili si, že jednoduchšie, ako sa stále obávať kontrol a následne pokút, je mať potrebné veci (byrokratické úkony) odpadového hospodárstva v súlade s platnou legislatívou a tieto povinnosti presunúť na profesionálnu firmu so systémovým prístupom k riešeniu firemného odpadového hospodárstva. V rámci odpadového hospodárstva pre Vás vyriešime nasledujúce:

 • programy odpadového hospodárstva
 • súhlasy na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • identifikačné listy nebezpečných odpadov
 • opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
 • zabezpečenie a koordinácia nakladania s odpadmi na prevádzkach
 • vnútrofiremné systémy na nakladanie s odpadmi vrátane ich implementácie do systémov kvality vo firme
 • prevádzkové poriadky na zhromažďovanie alebo skladovanie odpadov
 • vedenie evidencie v odpadovom hospodárstve
 • vypracovávanie hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi
 • sledovanie ekonomických ukazovateľov v odpadovom hospodárstve
 • recyklačný fond a povinnosti s ním súvisiace
 • povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch
 • pravidelné sledovanie legislatívy v dohodnutých oblastiach a ich aplikácia do vnútrofiremných procesov
 • autorizácia, registrácia, súhlasy na prepravu nebezpečných odpadov
 • prevádzkové poriadky zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
 • posudky a prevádzkové poriadky pre zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
 • posudky v odpadovom hospodárstve podľa špecifických požiadaviek
 • zastupovanie pred orgánmi štátneho dozoru
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a samosprávy
 • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia