20. júna 2024
meniny má Valéria

Zneškodňovanie odpadov

Likvidáciu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vykonávame prostredníctvom zmluvných partnerov po celom území SR a taktiež zabezpečujeme aj čistenie nádrží slúžiacích na uskladnenie pohonných látok, nebezpečných látok a nebezpečných odpadov na území SR.

ZOZNAM ODPADOV

 • 02 01 08 - Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
 • 05 01 03 - Kaly z dna nádrží
 • 07 01 04 - Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
 • 08 01 11 - Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL
 • 08 01 13 - Kaly z farby a laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL
 • 08 01 17 - Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
 • 11 01 09 - Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky
 • 11 01 13 - Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky
 • 12 01 07 - Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
 • 12 01 08 - Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény
 • 12 01 09 - Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
 • 12 01 10 - Syntetické rezné oleje
 • 12 01 14 - Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
 • 12 01 18 - Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
 • 13 01 10 - Nechlórované minerálne hydraulické oleje
 • 13 01 11 - Syntetické hydraulické oleje
 • 13 01 13 - Iné hydraulické oleje
 • 13 02 05 - Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 13 02 06 - Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 13 02 08 - Iné motorové, prevodové a mazacie oleje
 • 13 05 02 - Kaly z odlučovačov oleja z vody
 • 13 05 03 - Kaly z lapačov nečistôt
 • 13 05 06 - Olej z odlučovačov oleja z vody
 • 13 07 01 - Vykurovací olej a motorová nafta
 • 13 07 02 - Benzín
 • 13 07 03 - Iné paliva (vrátane zmesí)
 • 13 08 02 - Iné emulzie
 • 14 06 03 - Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
 • 15 01 10 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované NL
 • 15 01 11 - Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
 • 15 02 02 - Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
 • 16 01 07 - Olejové filtre
 • 16 01 13 - Brzdové kvapaliny
 • 16 01 14 - Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
 • 16 03 03 - Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
 • 16 03 05 - Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
 • 16 07 08 - Odpady obsahujúce olej
 • 16 07 09 - Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
 • 17 01 06 - Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky
 • 17 02 04 - Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 • 17 04 09 - Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
 • 17 04 10 - Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
 • 17 05 03 - Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
 • 17 05 05 - Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
 • 17 09 03 - Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov, obsahujúcich nebezpečné látky
 • 19 02 07 - Ropné látky a koncentráty zo separácie

Preprava sa uskutočňuje ako podlimitná ADR v jednorázových množstvách do 1 t vlastnými vozidlami za dodržania osobitných právnych predpisov, alebo veľkoobjemovými cisternami ADR.