19. júla 2024
meniny má Dušana

Inžinierská činnosť

Inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve

Inžiniersku činnosť v odpadovom hospodárstve je možné riešiť jednorázovo, alebo externe - priebežne.

Jednorázová inžinierska činnosť predstavuje:

Vypracovanie:

 • Návrhu zaradenia odpadov podľa vyhl. MŽP SR č.284/2001 Z.z.
 • Žiadosti k vydaniu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Havarijného plánu pre nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Návrhu kontajnerizácie odpadov
 • Technológie nakladania s odpadmi
 • Programu odpadového hospodárstva

Poradenskú činnosť:

 • V zabezpečení odborného výkladu jednotlivých ustanovení zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov
 • V zhromažďovaní a skladovaní odpadov
 • Vo vedení agendy týkajúcej sa evidencii odpadov
 • V zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov
 • V konaní o uložení pokút
 • V konaní školení zodpovedných pracovníkov pre oblasť OH
 • V projektoch čistejšej produkcie

Zastupovanie:

 • Pri vybavovaní legislatívnych náležitostí na príslušných orgánoch štátnej správ

Externá inžinierska činnosť predstavuje:

 • Vstupnú analýzu aktuálneho stavu OH a vedenej evidencie
 • Spracovanie dokumentácie k žiadostiam na vydanie potrebných súhlasov v zmysle platnej legislatívy v OH
 • Priebežné metodické kontrolovanie plnenia uložených povinnosti v rozhodnutiach príslušných orgánov štátnej správy a legislatívy v OH
 • Vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z.
 • Spracovanie hlásení o nakladaní s odpadmi podľa vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z.
 • Priebežné kontrolovanie spôsobu zhromažďovania a skladovania odpadov
 • Plnenie povinností voči Recyklačnému fondu
 • Zabezpečovať odber odpadov za účelom zneškodňovania resp. zhodnotenia prostredníctvom oprávnenej organizácie
 • Oboznamovanie s výsledkami kontrol a zistenými nedostatkami zodpovedných vedúcich pracovníkov Vášho podniku
 • Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených závad
 • Zastupovanie pri vybavovaní jednotlivých náležitostí na príslušných orgánoch štátnej správy
 • Spolupracovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy

Výhody, ktoré Vám prinesie externé zabezpečenie odpadového hospodárstva našou firmou:

 • Odbornosť, praktické skúsenosti našich pracovníkov a predmet činnosti našej firmy sú zárukou, že odpadové hospodárstvo vo Vašom podniku bude v poriadku, čo výrazne znižuje riziko pokút zo strany kontrolných orgánov
 • Zodpovednosť za výkon inžinierskych činností v odpadovom hospodárstve je poistená v renomovanej poisťovni do výšky 1.000.000,- Sk
 • Pracovníci Vášho podniku nebudú musieť študovať a zabezpečovať odpadové hospodárstvo a budú sa môcť venovať činnostiam, ktoré Vám prinášajú zisk
 • Cenové relácie za externú činnosť sú niekoľkonásobne nižšie, ako náklady, keď si odpadové hospodárstvo zabezpečujete vo vlastnej réžii (ceny sú stanovené individuálne pri osobnej návšteve v závislosti od personálneho, technického a priestorového vybavenia Vášho podniku)
 • Pracovníci Vášho podniku nebudú musieť sledovať zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva, viesť agendu v OH, ale budú sa môcť venovať činnostiam, ktoré Vám prinášajú zisk

Inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve

Jednorázová inžinierska činnosť v oblasti vodného hospodárstva:

 • Spracovanie resp. aktualizácia Havarijného plánu pre prípad zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd v súlade so zákonom č.: 364/2004 Z.z. o vodách a vyhláškou MŽP SR č.: 556/2002 Z.z.
 • Skontrolovanie stavu vodného hospodárstva
 • Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva
 • Návrh na zosúladenie činnosti s legislatívou a STN
 • Návrh možných spôsobov odstránenia zistených závad
 • Spolupracovanie prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy vo vodnom hospodárstve.
 • Zavedenie agendy a evidencie v oblasti vodného hospodárstva
 • Zrealizovanie školenia zodpovedných pracovníkov

Externá inžinierska činnost' v oblasti vodného hospodárstva:

 • Vykonanie vstupného auditu aktuálneho stavu vodného hospodárstva.
 • Spracovanie resp aktualizácia Havarijného plánu pre prípad zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd v súlade so zákonom č.: 364/2004 Z.z. o vodách a vyhláškou MŽP SR č.: 556/2002 Z.z.
 • Priebežné kontrolovanie stavu vodného hospodárstva
 • Spracovanie a zasielanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva
 • Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s vodami
 • Zabezpečenie výkonu funkcie vodohospodára v zmysle § 70 zákona č.: 364/2004 Z.z. o vodách
 • Zosúladenie činnosti s legislatívou a STN
 • Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených závad
 • Navrhovanie možných spôsobov optimalizázie vodného hospodárstva
 • Spolupracovanie prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy vo vodnom hospodárstve

Inžinierska činnosť v ochrane ovzdušia

Nadobudnutím účinnosti zákona č.: 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia došlo k výraznej zmene legislatívnych povinností subjektov, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania. Ich povinnosťou je požiadať o vydanie súhlasov na prevádzku, spracovanie odborného posudku, zabezpečiť povinné merania emisií, vedenie prevádzkovej evidencie podľa osobitného predpisu a v neposlednom rade vykonať výpočet poplatkov a podať hlásenia za zdroje znečisťovania počnúc plynovými kotolňami s výkonom do 300 kW, kotolňami na pevné a kvapalné palivo, technológie povrchových úprav (lakovanie), chov hospodárskych zvierat, spracovanie plastov, sušenie a spracovanie potravinárskych výrobkov a mnohé ďalšie.

Jednorázová inžinierska činnosť v oblasti ochrany ovzdušia:

 • Vykonanie vstupného auditu stavu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č.: 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, Vyhlášky MŽP SR č.: 706/2002 Z.z., č.: 408/2003 Z.z., 409/2003 Z.z., 410/2003 Z.z. a ďalších súvisiacich predpisov
 • Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti ochrany ovzdušia na vydanie súhlasov na povolenie prevádzky zdrojov znečisťovania
 • Výpočet poplatkov a zaslanie povinného hlásenia za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č.: 40 1/l998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zavedenie prevádzkovej evidencie malých, stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky MŽP SR č.: 6l/2004 Z.z.
 • Oboznámenie s výsledkami kontroly a zistenými nedostatkami zodpovedných vedúcich pracovníkov Vášho podniku
 • Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených závad
 • Zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy v odpadovom, vodnom hospodárstve a ochrany ovzdušia.

Externá inžinierska činnosť v oblasti ochrany ovzdušia:

 • Vykonanie vstupného auditu aktuálneho stavu v oblasti ochrany ovzdušia.
 • Priebežné kontrolovanie stavu ochrany ovzdušia
 • Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti ochrany ovzdušia na vydanie súhlasov na povolenie prevádzky zdrojov znečisťovania
 • Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na prevádzku zdrojov znečisťovania
 • Výpočet poplatkov, zasielanie povinnej evidencie a povinného hlásenia za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č.: 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov vždy k požadovanému termínu 15. 2. za predchádzajúci kalendárny rok
 • Zavedenie prevádzkovej evidencie malých, stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky MŽP SR č.: 61/2004 Z.z.
 • Zavedenie prevádzkovej evidencie zdrojov, kde sa používajú prchavé organické látky
 • Zabezpečenie spracovania odborných posudkov pre zdroje znečisťovania ovzdušia
 • Zabezpečenie povinného merania emisií znečisťujúcich látok pre stredné a veľké zdroje znečisťovania
 • Oboznamovanie s výsledkami kontrol a zistenými nedostatkami zodpovedných vedúcich pracovníkov Vášho podniku
 • Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených závad
 • Spolupracovanie prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy
Jednorázová inžinierska činnosť je riešená na základe objednávky, alebo zmluvy. Externá inžinierska činnosť je riešená na základe zmluvy.