20. júna 2024
meniny má Valéria

Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

...čo je potrebné spracovávať? ...čo je povinný dokumentovať pôvodca / držiteľ odpadov?

Pôvodca / držiteľ odpadov musí dokumentovať rozhodnutia orgánov štátnej správy OH a podklady pre vydanie rozhodnutí:

 • Súhlas na nakladanie s NO
 • Program odpadového hospodárstva
 • Súhlasy podľa §7 zákona 223/2001 Z.z.

Podklady k rozhodnutiam:

 • Opatrenia pre prípad havárie (havarijný plán pre nakladanie s NO)
 • Identifikačné listy NO
 • Manipulačno - prevádzkový poriadok
 • Technologický reglement
 • Opis technologického postupu nakladania s nebezpečnými odpadmi
 • Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov

Vedenie evidencie odpadov:

 • Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním - ročne, 1/4 Q
 • Hlásenie o objeme dovozu, vývozu a reexportu- ročne, 1/4 Q
 • Ročné priebežné vedenie evidencie
 • Evidenčné listy odpadov
 • Evidencia o preprave nebezpečných odpadov
 • Prevádzkový denník zariadenia na zhodnocovanie odpadov
 • Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov

Stanoviská:

 • Stanovisko Štátneho okresného hygienika (ŠOH)
 • Stanovisko obce /k POH/

Iné:

 • Zabezpečenie vypracovania odborných posudkov vo veciach OH
 • Zabezpečenie oprávneného odberateľa na zneškodnenie, zhodnocovanie odpadov /zmluvy/
 • Poradenstvo v oblasti ŽP
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a samosprávy (MŽP SR, SI ŽP, KÚ, OÚ, Obec)
 • Zastupovanie pred orgánmi štátneho dozoru (OÚ, KÚ, SI ŽP, MŽP SR)